Assecadors frigorífics - Sèrie FD/FX

El procés de compressió de l'aire genera gran quantitat d'aigua que s'ha d'eliminar. 

Mitjançant un sistema d’assecat frigorífic provoquem la condensació d'aquesta humitat i eliminem, preveient la corrosió de la xarxa de tuberes i protegint els processos i la producció. 

Els sistemes de d’assecat frigorífic son els més utilitzats per la seva gran fiabilitat i economia d'ús. 

Per obtenir un bon rendiment amb una llarga vida útil han d'estar ben dimensionats, ben instal·lats y s'han d'aplicar els factors de correcció: punt de rosada, caudal, temperatura ambient i de l'aire comprimit, pressió de treball. 

Per satisfer les necessitats de qualsevol usuari d'aire comprimit, Atlas Copco ofereix varietat d'assecadors, tant externs com integrats en els compressors, per a ús normal, per a ús intensiu i per a condicions extremes. També existeixen versions de regulació fixa i versions amb variació de velocitat que adapten el consum a la demanda. 

assecador_fX assecador_fd

 

La tecnologia de compressió d'expansió directa que es la que ofereix un menor consum amb una menor potencia instal·lada i menor càrrega refrigerant. 

Els assecadors frigorífics Atlas Copco es dissenyen per entregar un punt de rosada a pressió de +3ºC. 

Principals característiques:

 • Precisió en el punt de rosada a pressió entregada
 • Elements de control per a monitorització del funcionament
 • Components de qualitat i disseny optimitzat per a màxima fiabilitat mecànica
 • Bon dimensionament intern per minimitzar pèrdues de càrrega. /FX
 • Preparats per resistir elevades temperatures de treball de forma estàndard
 • Mínim cost operatiu durant la vida útil de l'equip
 • Gasos refrigerants que compleixen les normatives mediambientals més exigents. 
 • Vàlvula de derivació de gas calent per regular de format òptima el punt de rosada evitant la congelació del condensat. 
 • Intercanviador de calor d'alta eficiència. 
 • Baix nivell sonor i de vibracions gràcies al menor número de components mòbils. 
 • Interruptor del ventilador per optimitzar el punt de rosada a baixa càrrega. 
 • Disseny robust i compacte per arribar i instal·lar, amb accés fàcil a tots els components. 


 

Més informació