Anàlisis de la qualitat de l'aire comprimit (AQS)

PER QUÈ ÉS TAN IMPORTANT CONÈIXER LA QUALITAT DE L'AIRE COMPRIMIT?

L'aire comprimit forma part dels processos de fabricació de la majoria d’indústries d’una forma directa o indirecta; en tots aquells processos sensibles a la qualitat, seguretat i fiabilitat, s’ha de tractar aquest aire comprimit.  

La normativa ISO 8573-1:2010 és l'eina per definir de forma normalitzada la qualitat d'aquest aire comprimit i d'aquesta manera poder seleccionar els sistemes d'assecat i de filtració adequats. Una vegada el sistema de tractament d'aire està instal·lat i en funcionament, és necessari poder provar i validar a quin grau de puresa està arribant. 

Aquest procés de control és especialment important en industries sensibles on l'aire comprimit està en contacte amb productes, envasos o zones classificades, i és necessari incloure'l com a un dels punts de control crítics a on realitzar els anàlisis periòdics dels paràmetres que defineixen la seva puresa.

QUÈ MEDIM AMB LA NORMATIVA ISO 8573-1:2010? 

La norma 8573-1 en particular regula els valors màxims d’impureses que pot contenir l'aire comprimit per a cada metre cúbic. Aquestes impureses són partícules sòlides, humitat i oli, i cada un dels paràmetres s’ha de mesurar seguint un mètode de mostreig específic. 

El nostre servei d’anàlisis de la qualitat de l'aire comprimit es bassa en la identificació d’aquests tres elements en el flux de l'aire comprimir i avaluar fins a quin punt la quantitat d'aquests contaminants afecten a la qualitat de l'aire que es requereix per al seu procés productiu. 

AIR QUALITY SERVICE - SERVEI D'ANÀLISIS DE L'AIRE COMPRIMIT

El nostre servei d'auditoria de la qualitat de l'aire comprimit està indicat per poder mesurar la qualitat entregada per el seu sistema de tractament d'aire comprimit, podent realitzar-se tant a la mateixa sala de compressors com en els punts d'utilització més crítics, i d'aquesta manera disposar d'una traçabilitat en la qualitat del seu procés de fabricació i de la seguretat del seu producte final. 

L’exigència en la qualitat de l'aire comprimit és diferent en funció del protagonisme que tingui en cada procés productiu. Lògicament aquest control ha de ser més exhaustiu en aquelles activitats on l'aire comprimit entra en contacte més directe amb el producte final, amb elements sensibles dins del sistema de producció o que puguin veure's afectats o alterats per les impureses que pugui contenir. 

SECTORS I BENEFICIS

Els sector d'alimentació, electrònica i farmàcia requereixen d'un control de la qualitat de l'aire comprimit amb una major periodicitat perquè són els que tenen les exigències més altes. Sectors que treballen per a ells com el del packaging o fabricació i emmagatzematge de matèries primes estan sent requerits a complir amb les mateixes exigències que els seus clients finals. 

Els beneficis de fer un mesurament de l'aire comprimit son múltiples i el podem resumir en 4 punts: 

  • Assegurar la qualitat de l'aire comprimit utilitzat.
  • Evitar danys en la producció per la utilització d'un aire comprimit no apte.
  • Assegurar el correcte funcionament de les instal·lacions i sistemes de tractament d'aire.
  • Avantatges competitives respecte a altres fabricants o competidors que no compleixin la normativa.

EQUIP DE MEDICIÓ

El nostre mostreig i validació es realitza mitjançant un exclusiu equip portàtil, dissenyat i equipat per a un perfecte mesurament dels sistemes de tractament d'aire, capaç de mesurar “classe de qualitat 1” en totes les categories, què és el nivell més estricte. 

Aquest mesurament es realitza in situ recollint les mostres a la mateixa instal·lació del client a partir d'una pressa lliure amb clau de pas; permetent obtenir els resultats de manera fàcil, ràpida i fiable. 

Un cop realitzat el mesurament dels paràmetres establerts, es realitza un informe amb els resultats que determinaran la qualitat de l'aire comprimit de la instal·lació. A partir d'aquí, si la qualitat de l'aire comprimit no és optima per a la funció que ha de realitzar, en base als paràmetres a millorar podem suggerir les propostes de millora per aconseguir una qualitat d'aire comprimit optima.  

MARCA AIGUA_1

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS

Els resultats s'expressen en tres dígits (A:B:C) en una escala de l'1 al 6. Quant més petit és el dígit, menys presència del contaminant i més pur és l'aire. Aquests valors denominats "classe de qualitat" identifiquen i categoritzen la presència de cada un dels components en flux de l'aire comprimit (partícules - humitat - oli). En funció dels resultats obtinguts podem concloure la qualitat de l'aire i l'aptitut per el seu ús en una aplicació determinada. 

Per a una correcta interpretació dels resultats, s'ha de seguir la següent taula: 

quadre_aqs_iso8753_OK2

Exemple:

Si en una aplicació determinada es requereix una qualitat de l'aire comprimit de 1:2:3 (partícules – humitat– oli) significa que necessitem:

1 - Partícules

  • Menys de 20.000 partícules sòlides de diámetre entre 0,1 y 0,5 micres.
  • Menys de 400 partícules de mida entre 0,5 i 1 micra.
  • Menys de 10 partícules de mida de entre 1 i 5 micres.

2 – Humitat

  • El punt de rosada ha de ser inferior a -40°C.

3 – Oli

  • Menys de 1mg d'oli per m3 d'aire comprimit.

 Li agradaria saber quin és el nivell de qualitat de l'aire comprimit que està utilitzant en el seu procés productiu?

atencion cliente_airmatic

 Contacti amb nosaltres i l'informarem de tots els detalls, o concerti una visita amb els nostres tècnics especialistes:

 

 


Airmatic Anàlisis de la qualitat de l'aire comprimit (AQS)