A totes aquelles fàbriques que utilitzen l'aire comprimit com a font d'energía principal, és fonamental disposar d'elements que permetin monitoritzar el seu consum, ja que pot suposar elevats consums energètics sino es controla i s'optimitza correctament el seu fluxe a les sales de compressors. 

" />
La importància de monitoritzar el consum d'aire comprimit

La importància de monitoritzar el consum d'aire comprimit

A totes aquelles fàbriques que utilitzen l'aire comprimit com a font d'energia principal, és fonamental disposar d'elements que permetin monitoritzar el seu consum, ja que pot suposar elevats consums energètics si no es controla i optimitza correctament el seu flux a les sales de compressors. 

Avui en dia els cabalímetres màssics permeten, d'una manera senzilla y econòmica, monitoritzar el consum de línies y aplicacions tant d'aire comprimit com de gasos per poder: 

  • Veure la evolució del consum de fuites
  • Detectar possibles anomalies en processos
  • Monitoritzar la evolució a la demanda
  • Controlar centres de cost independents
  • Detectar oportunitats d'estalvi

Tanmateix, com el consum d'aire comprimit és proporcional a la producció, per a moltes fàbriques el mesurament de cabal és un dels indicadors instantanis més precisos que permet també identificar rutines horàries, processos en funcionament, canvis de torn, etc. 

Gràcies als cabalímetres i a la informació objectivo que ens aporta, podem conèixer contrastar i predir consums i estalvis.


Vols saber com pots optimitzar la teva sala de compressors i aconseguir grans estalvis econòmics i energètics?

Consúlta'ns! >> Més Informació